A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

2024.02.03

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok


  • A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
  • A gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa, és a gyermekkel egy lakcímen lakó törvényes képviselő nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
  • Több lakcím esetén szülői nyilatkozat életvitelszerű ottlakásról.
  • Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról.

          - Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek alátámasztására
         
szolgáló dokumentum lehet:

             - a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról,

             - a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata,

             - gyámhivatali határozat, bírósági ítélet, gyám esetén gyámhivatali határozat. (2014.
                március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII.
                fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók.)


  • A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya.
  • Sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye
  • Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek esetén pedagógiai szakszolgálat szakértői véleménye
  • Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára.
  • Német nemzetiségi oktatás választása esetén: Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről

Letölthető formanyomtatványok